skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: East European Quarterly xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Jews of Transylvania: Opportunistic historical accounts

Braham, Randolph

East European Quarterly, Vol.31(4), pp.543-554 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00128449 ; E-ISSN: 24694827

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hungarian and mixed (Hungarian-Rumanian) families in Northern-Transylvania, 1942-1944

Pal Peter Toth

East European Quarterly, Summer 1997, Vol.31(2), pp.207-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00128449 ; E-ISSN: 24694827

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dual Ethnic Identity of the Transylvanian Saxons

Custred, Glynn

East European Quarterly, Winter 1991, Vol.25(4), p.483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00128449 ; E-ISSN: 24694827

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transylvanian railways and access to the lower Danube, 1856-1914

Rosegger, Gerhard ; Jensen, John

East European Quarterly, Winter 1995, Vol.29(4), p.427 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00128449 ; E-ISSN: 24694827

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The abolishment of medieval privileges in the Habsburg monarchy: The case of Saxons in Transylvania at the end of the eighteenth century

Schaser, Angelika

East European Quarterly, Spring 1994, Vol.28(1), p.49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00128449 ; E-ISSN: 24694827

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Braham, Randolph L.
  2. Toth, Pal Peter
  3. Jensen, John H.
  4. Toth, Pal
  5. Tóth, Pál

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...