skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Language Policy xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Journals (Sage Publications) xóa Nhan đề tạp chí: East European Politics and Societies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Dialects among Serbs, Croats, and Muslims in the Former Yugoslavia

Greenberg, Robert D

East European Politics & Societies, September 1996, Vol.10(3), pp.393-415 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0888-3254 ; E-ISSN: 1533-8371 ; DOI: 10.1177/0888325496010003002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language Policy in Ukraine: What People Want the State to Do

Kulyk, Volodymyr

East European Politics & Societies and Cultures, May 2013, Vol.27(2), pp.280-307 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0888-3254 ; E-ISSN: 1533-8371 ; DOI: 10.1177/0888325412474684

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationality in Ukraine: Some Rules of Engagement

Shevel, Oxana

East European Politics & Societies, May 2002, Vol.16(2), pp.386-413 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0888-3254 ; E-ISSN: 1533-8371 ; DOI: 10.1177/088832540201600203

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kulyk, Volodymyr
  2. Kulyk, Volodymir
  3. Shevel, O
  4. Greenberg, R
  5. Shevel, Oxana

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...