skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Korean xóa Nhan đề tạp chí: East Asian Economic Review xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's Political-Economic Approach toward FTAs with East Asian Nations and Its Implications for Korea

Hyun-Jun Cho

East Asian Economic Review, 01 June 2004, Vol.8(1), pp.35-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2508-1640 ; E-ISSN: 2508-1667

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-TPP Trade Policy Options for ASEAN and its Dialogue Partners: "Preference Ordering" Using CGE Analysis *

Ji, Xianbai ; Rana, Pradumna ; Chia, Wai-Mun ; Li, Changtai

East Asian Economic Review, Jun 2018, Vol.22(2), pp.177-215 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 22348867 ; DOI: 10.11644/KIEP.EAER.2018.22.2.342

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rana, Pradumna B.
  2. Chia, Wai-Mun
  3. Hyun-Jun Cho
  4. Changtai Li
  5. Rana, Pradumna

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...