skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Early Music xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

and in Enlightenment Madrid

Le Guin, Elisabeth

Early Music, 2012, Vol. 40(3), pp.421-440 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-1078 ; E-ISSN: 1741-7260 ; DOI: 10.1093/em/cas083

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lully in Siam: music and diplomacy in French–Siamese cultural exchanges, 1680–1690

Irving, David R. M

Early Music, 2012, Vol. 40(3), pp.393-420 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-1078 ; E-ISSN: 1741-7260 ; DOI: 10.1093/em/cas061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tonadillas and diplomacia in Enlightenment Madrid

Le Guin, Elisabeth

Early Music, Aug 2012, Vol.40(3), p.421 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03061078 ; E-ISSN: 17417260

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Burney, Macartney and the Qianlong Emperor: the role of music in the British embassy to China, 1792–1794

Lindorff, Joyce

Early Music, 2012, Vol. 40(3), pp.441-453 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-1078 ; E-ISSN: 1741-7260 ; DOI: 10.1093/em/cas095

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trumpeters and diplomacy on the eve of the Thirty Years’ War: the of Jonas Kröschel

Rose, Stephen

Early Music, 2012, Vol. 40(3), pp.379-392 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-1078 ; E-ISSN: 1741-7260 ; DOI: 10.1093/em/cas075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Le Guin, Elisabeth
  2. Le Guin, E
  3. Irving, Drm
  4. Guin, Elisabeth
  5. Rose, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...