skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Navarre, David xóa Ngôn ngữ: English xóa Nhan đề tạp chí: ERTS 2012 proceedings xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive Cockpits Applications: Specification, Prototyping and Validation using a Petri-nets based Formalism

Hamon, Arnaud ; Martinie, Celia ; Palanque, Philippe ; Barboni, Eric ; Navarre, David ; Tankeu-Choitat, Adrienne; Pagnier, Axelle (Editor)

ERTS 2012 proceedings, 02 February 2012

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Martinie, Celia
  2. Pagnier, Axelle
  3. Tankeu-Choitat, Adrienne
  4. Navarre, David
  5. Palanque, Philippe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...