skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Life Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Sahel, José-Alain xóa Cơ sở dữ liệu: Health Reference Center Academic (Gale) xóa Nhan đề tạp chí: EMBO molecular medicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCR2(+) monocytes infiltrate atrophic lesions in age-related macular disease and mediate photoreceptor degeneration in experimental subretinal inflammation in Cx3cr1 deficient mice

Sennlaub, Florian ; Auvynet, Constance ; Calippe, Bertrand ; Lavalette, Sophie ; Poupel, Lucie ; Hu, Shulong J ; Dominguez, Elisa ; Camelo, Serge ; Levy, Olivier ; Guyon, Elodie ; Saederup, Noah ; Charo, Israel F ; Rooijen, Nico Van ; Nandrot, Emeline ; Bourges, Jean-Louis ; Behar-Cohen, Francine ; Sahel, José-Alain ; Guillonneau, Xavier ; Raoul, William

EMBO Molecular Medicine, November 2013, Vol.5(11), pp.1775-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1757-4676 ; E-ISSN: 1757-4684 ; DOI: 10.1002/emmm.201302692

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Red‐shifted channelrhodopsin stimulation restores light responses in blind mice, macaque retina, and human retina

Sengupta, Abhishek ; Chaffiol, Antoine ; Macé, Emilie ; Caplette, Romain ; Desrosiers, Mélissa ; Lampič, Maruša ; Forster, Valérie ; Marre, Olivier ; Lin, John Y ; Sahel, José‐Alain ; Picaud, Serge ; Dalkara, Deniz ; Duebel, Jens

EMBO Molecular Medicine, 2016, p.e201505699 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1757-4676 ; E-ISSN: 1757-4684 ; DOI: 10.15252/emmm.201505699

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apolipoprotein E promotes subretinal mononuclear phagocyte survival and chronic inflammation in age-related macular degeneration

Levy, Olivier ; Calippe, Bertrand ; Lavalette, Sophie ; Hu, Shulong J ; Raoul, William ; Dominguez, Elisa ; Housset, Michael ; Paques, Michel ; Sahel, José-Alain ; Bemelmans, Alexis-Pierre ; Combadiere, Christophe ; Guillonneau, Xavier ; Sennlaub, Florian

EMBO Molecular Medicine, 20 January 2015, Vol.7(2), pp.211-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1757-4676 ; E-ISSN: 1757-4684 ; DOI: 10.15252/emmm.201404524

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sahel, José-Alain
  2. Combadiere, Christophe
  3. Dominguez, Elisa
  4. Sennlaub, Florian
  5. Guillonneau, Xavier

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...