skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploiting web service annotations in model-based user interface development

Paternò, Fabio ; Santoro, Carmen ; Spano, Lucio Davide

Proceedings of the 2nd ACM SIGCHI symposium on engineering interactive computing systems, 19 June 2010, pp.219-224

ISBN: 9781450300834 ; ISBN: 1450300839 ; DOI: 10.1145/1822018.1822053

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Service discovery supported by task models

Kritikos, Kyriakos ; Paternò, Fabio

Proceedings of the 2nd ACM SIGCHI symposium on engineering interactive computing systems, 19 June 2010, pp.261-266

ISBN: 9781450300834 ; ISBN: 1450300839 ; DOI: 10.1145/1822018.1822059

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Paternò, Fabio
  2. Paternò, F.
  3. Kritikos, K.
  4. Spano, Lucio Davide
  5. Santoro, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...