skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Chủ đề: Democracy xóa Nhan đề tạp chí: EBOOK PACKAGE Economics and Social Sciences 2018 English xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Frustrated democracy in post-Soviet Azerbaijan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frustrated democracy in post-Soviet Azerbaijan

Altstadt, Audrey L

E-ISBN 9780231704564

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. iG Library Premium Collection  (1)
  2. Walter De Gruyter Books  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Altstadt, Audrey
  2. Altstadt, Audrey L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...