skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Serbo-Croatian xóa Nhan đề tạp chí: Drustvena istrazivanja xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TEORIJSKA KONCEPTUALIZACIJA KOLEKTIVNIH SJECANJA U SOCIOLOGIJI I SRODNIM DRUSTVENIM ZNANOSTIMA

Bencic, Andriana

Drustvena Istrazivanja, 2016, Vol.25(1), pp.1-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13300288 ; E-ISSN: 18486096 ; DOI: 10.5559/di.25.1.01

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...