skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Riociguat: a soluble guanylate cyclase stimulator for the treatment of pulmonary hypertension

Lian Ty ; Jiang X ; Jing ZC

Drug Design, Development and Therapy, 01 April 2017, Vol.11, pp.1195-1207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1177-8881 ; E-ISSN: 1177-8881

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of milrinone on cardiac functions in patients undergoing coronary artery bypass graft: a meta-analysis of randomized clinical trials

You Z ; Huang L ; Cheng X ; Wu Q ; Jiang X ; Wu Y

Drug Design, Development and Therapy, 01 December 2015, Vol.2016(Issue 1), pp.53-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1177-8881 ; E-ISSN: 1177-8881

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficiency and safety of subconjunctival injection of anti-VEGF agent - bevacizumab - in treating dry eye

Jiang X ; Lv H ; Qiu W ; Liu Z ; Li X ; Wang W

Drug Design, Development and Therapy, 01 June 2015, Vol.2015(default), pp.3043-3050 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1177-8881 ; E-ISSN: 1177-8881

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficacy of intra-meibomian gland injection of the anti-VEGF agent bevacizumab for the treatment of meibomian gland dysfunction with lid-margin vascularity

Jiang X ; Wang Y ; Lv H ; Liu Y ; Zhang M ; Li X

Drug Design, Development and Therapy, 01 May 2018, Vol.12, pp.1269-1279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1177-8881 ; E-ISSN: 1177-8881

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemopreventive activity of sulforaphane

Jiang X ; Liu Y ; Ma L ; Ji R ; Qu Y ; Xin Y ; Lv G

Drug Design, Development and Therapy, 01 September 2018, Vol.12, pp.2905-2913 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1177-8881 ; E-ISSN: 1177-8881

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RGD(F/S/V)-Dex: towards the development of novel, effective, and safe glucocorticoids

Jiang X ; Zhao M ; Wang Y ; Zhu H ; Zhao S ; Wu J ; Song Y ; Peng S

Drug Design, Development and Therapy, 01 March 2016, Vol.2016(Issue 1), pp.1059-1076 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1177-8881 ; E-ISSN: 1177-8881

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modifying tetramethyl-nitrophenyl-imidazoline with amino acids: design, synthesis, and 3D-QSAR for improving inflammatory pain therapy

Jiang X ; Wang Y ; Zhu H ; Zhao M ; Zhao S ; Wu J ; Li S ; Peng S

Drug Design, Development and Therapy, 01 April 2015, Vol.2015(default), pp.2329-2342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1177-8881 ; E-ISSN: 1177-8881

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovery and evaluation of novel anti-inflammatory derivatives of natural bioactive curcumin

Zhang Y ; Jiang X ; Peng K ; Chen C ; Fu L ; Wang Z ; Feng J ; Liu Z ; Zhang H ; Liang G ; Pan Z

Drug Design, Development and Therapy, 01 November 2014, Vol.2014(default), pp.2161-2171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1177-8881 ; E-ISSN: 1177-8881

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loading cisplatin onto 6-mercaptopurine covalently modified MSNS: a nanomedicine strategy to improve the outcome of cisplatin therapy

Lv X ; Zhao M ; Wang Y ; Hu X ; Wu J ; Jiang X ; Li S ; Cui C ; Peng S

Drug Design, Development and Therapy, 01 December 2016, Vol.10, pp.3933-3946 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1177-8881 ; E-ISSN: 1177-8881

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanomedical strategy to prolong survival period, heighten cure rate, and lower systemic toxicity of S180 mice treated with MTX/MIT

Song N ; Zhao M ; Wang Y ; Hu X ; Wu J ; Jiang X ; Li S ; Cui C ; Peng S

Drug Design, Development and Therapy, 01 August 2016, Vol.10, pp.2701-2711 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1177-8881 ; E-ISSN: 1177-8881

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new approach of ocular nebulization with vitamin B12 versus oxytocin for the treatment of dry eye disease: an in vivo confocal microscopy study

Yang J ; Liu Y ; Xu Y ; Li X ; Fu J ; Jiang X ; Chou Y ; Ma J ; Hao R ; Zhang R ; Qiu W

Drug Design, Development and Therapy, 01 July 2019, Vol.13, pp.2381-2391 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1177-8881 ; E-ISSN: 1177-8881

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2015  (1)
 2. 2015đến2015  (3)
 3. 2016đến2016  (3)
 4. 2017đến2018  (3)
 5. Sau 2018  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. Wang Y  (5)
 2. Wu J  (4)
 3. Zhao M  (4)
 4. Peng S  (4)
 5. Liu Y  (3)
 6. Li X  (3)
 7. Li S  (3)
 8. Lv H  (2)
 9. Zhu H  (2)
 10. Liu Z  (2)
 11. Cui C  (2)
 12. Qiu W  (2)
 13. Zhao S  (2)
 14. Hu X  (2)
 15. Ma L  (1)
 16. Ma J  (1)
 17. Lv X  (1)
 18. Cheng X  (1)
 19. Huang L  (1)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jiang X
 2. Wang Y
 3. Wu J
 4. Zhao M
 5. Peng S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...