skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Distributed Applications and Interoperable Systems xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Distributed Applications and Interoperable Systems: 11th IFIP WG 6.1 International Conference, DAIS 2011, Reykjavik, Iceland, June 6-9, 2011. Proceedings
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed Applications and Interoperable Systems: 11th IFIP WG 6.1 International Conference, DAIS 2011, Reykjavik, Iceland, June 6-9, 2011. Proceedings

Louberry, Christine ; Roose, Philippe ; Dalmau, Marc;; Felber, Pascal ; Rouvoy, Romain

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-21386-1 ; E-ISBN: 978-3-642-21387-8 ; DOI: 10.1007/978-3-642-21387-8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink Book Series  (1)
  2. HAL (CCSd)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...