skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Nhan đề tạp chí: Displays xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The CRM device: a force feedback gestural transducer to real-time computer animation

Luciani, Annie ; Cadoz, Claude ; Florens, Jean Loup

Displays, 1994, Vol.15(3), pp.149-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9382 ; DOI: 10.1016/0141-9382(94)90003-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using a priming paradigm for display effectiveness assessment

Terrier, Patrice ; Cellier, Jean-Marie

Displays, 1997, Vol.18(2), pp.97-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9382 ; DOI: 10.1016/S0141-9382(97)00015-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of colour on Website appeal and users’ cognitive processes

Bonnardel, Nathalie ; Piolat, Annie ; Le Bigot, Ludovic

Displays, 2011, Vol.32(2), pp.69-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9382 ; DOI: 10.1016/j.displa.2010.12.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative study on the effect of Parameter Mapping Sonification on perceived instabilities, efficiency, and accuracy in real-time interactive exploration of noisy data streams

Poirier-Quinot, David ; Parseihian, Gaetan ; Katz, Brian F.G.

Displays, April 2017, Vol.47, pp.2-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9382 ; DOI: 10.1016/j.displa.2016.05.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Le Bigot, L
  2. Le Bigot, Ludovic
  3. Cellier, Jean-Marie
  4. Terrier, P
  5. Katz, Brian F.G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...