skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Discourse Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conversation Analysis: Principles, Practices and Applications (Book Review)

Travers, Max

Discourse Studies, 1 August 1999, Vol.1(3), pp.373-374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14614456 ; E-ISSN: 14617080

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Travers, Max

Discourse Studies, August 1999, Vol.1(3), pp.373-374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1461-4456 ; DOI: 10.1177/1461445699001003005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...