skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Cơ sở dữ liệu: Taylor & Francis Online - Journals xóa Năm xuất bản: 2010đến2015 xóa Nhan đề tạp chí: Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children's participation as neo-liberal governance?

Raby, Rebecca

Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 02 January 2014, Vol.35(1), pp.77-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0159-6306 ; E-ISSN: 1469-3739 ; DOI: 10.1080/01596306.2012.739468

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diluting education? An ethnographic study of change in an Australian Ministry of Education

Robinson, Sarah

Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 01 December 2011, Vol.32(5), pp.797-807 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0159-6306 ; E-ISSN: 1469-3739 ; DOI: 10.1080/01596306.2011.620760

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making art invisible: visual education and the cultural stagnation of neo-liberal rationality

Peers, Chris

Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 01 July 2011, Vol.32(3), pp.415-429 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0159-6306 ; E-ISSN: 1469-3739 ; DOI: 10.1080/01596306.2011.573258

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The implicated advocate: the discursive construction of the democratic practices of school principals in the USA

Carpenter, Bradley W ; Brewer, Curtis

Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 04 March 2014, Vol.35(2), pp.294-306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0159-6306 ; E-ISSN: 1469-3739 ; DOI: 10.1080/01596306.2012.745737

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The neo-liberal education policies of epimeleia heautou: caring for the self in school markets

Webb, P. Taylor ; Gulson, Kalervo ; Pitton, Viviana

Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 02 January 2014, Vol.35(1), pp.31-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0159-6306 ; E-ISSN: 1469-3739 ; DOI: 10.1080/01596306.2012.739465

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rendering (gender) invisible: early childhood education and care in Ontario as a biopolitical social investment apparatus

Bundy, Jessica

Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 01 October 2012, Vol.33(4), pp.591-605 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0159-6306 ; E-ISSN: 1469-3739 ; DOI: 10.1080/01596306.2012.692964

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lesson study for learning community (LSLC): conceptualising teachers' practices within a social justice perspective

Saito, Eisuke ; Atencio, Matthew

Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 09 November 2015, Vol.36(6), pp.795-807 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0159-6306 ; E-ISSN: 1469-3739 ; DOI: 10.1080/01596306.2014.968095

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pitton, Viviana
  2. Robinson, Sarah
  3. Carpenter, Bradley W
  4. Brewer, Curtis
  5. Saito, Eisuke

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...