skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Niemantsverdriet, Karin xóa Nhan đề tạp chí: Dis, Acm Conference On Designing Interactive Systems, 2016 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-user Interaction with Domestic Lighting Systems

Niemantsverdriet, Karin

Proceedings of the 2016 ACM Conference Companion Publication on designing interactive systems, 04 June 2016, pp.43-44

ISBN: 9781450343152 ; ISBN: 1450343155 ; DOI: 10.1145/2908805.2909427

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing for Multi-User Interaction in the Home Environment: Implementing Social Translucence

Niemantsverdriet, Karin ; Broekhuijsen, Mendel ; van Essen, Harm ; Eggen, Berry

Proceedings of the 2016 ACM Conference on designing interactive systems, 04 June 2016, pp.1303-1314

ISBN: 9781450340311 ; ISBN: 1450340318 ; DOI: 10.1145/2901790.2901808

Toàn văn không sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...