skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.548  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Diplomacy & Statecraft xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sport and Diplomacy: A Global Diplomacy Framework

Rofe, J. Simon

Diplomacy & Statecraft, 02 April 2016, Vol.27(2), p.212-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-2296 ; E-ISSN: 1557-301X ; DOI: 10.1080/09592296.2016.1169785

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two Complementary Settings of Peace-making Diplomacy: Political-Elite Diplomacy and Public Diplomacy

Handelman, Sapir

Diplomacy & Statecraft, 01 March 2012, Vol.23(1), p.162-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-2296 ; E-ISSN: 1557-301X ; DOI: 10.1080/09592296.2012.651970

Toàn văn không sẵn có

3
Two Complementary Settings of Peace-making Diplomacy: Political-Elite Diplomacy and Public Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two Complementary Settings of Peace-making Diplomacy: Political-Elite Diplomacy and Public Diplomacy

Handelman, Sapir

Diplomacy & Statecraft, 03/2012, Vol.23(1), pp.162-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-2296 ; E-ISSN: 1557-301X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09592296.2012.651970

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Refocusing Public Diplomacy: The Need for Strategic Discursive Public Diplomacy

Proedrou, Filippos ; Frangonikolopoulos, Christos

Diplomacy & Statecraft, 01 December 2012, Vol.23(4), p.728-745 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-2296 ; E-ISSN: 1557-301X ; DOI: 10.1080/09592296.2012.736339

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Two Halves of Sports-Diplomacy

Murray, Stuart

Diplomacy & Statecraft, 01 September 2012, Vol.23(3), p.576-592 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-2296 ; E-ISSN: 1557-301X ; DOI: 10.1080/09592296.2012.706544

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Naval Diplomacy—A Theoretical Approach

Widen, J. J.

Diplomacy & Statecraft, 01 December 2011, Vol.22(4), p.715-733 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-2296 ; E-ISSN: 1557-301X ; DOI: 10.1080/09592296.2011.625830

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kathleen Burk and the History of Diplomacy

O'Hara, Glen

Diplomacy & Statecraft, 01 March 2013, Vol.24(1), p.1-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-2296 ; E-ISSN: 1557-301X ; DOI: 10.1080/09592296.2013.762880

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Libyan Debate: Coercive Diplomacy Reconsidered

Stevens, Christopher A.

Diplomacy & Statecraft, 03 April 2017, Vol.28(2), p.320-343 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-2296 ; E-ISSN: 1557-301X ; DOI: 10.1080/09592296.2017.1309894

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prologue: Diplomacy and Sport

Rofe, J. Simon ; Dichter, Heather L.

Diplomacy & Statecraft, 02 April 2016, Vol.27(2), p.207-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-2296 ; E-ISSN: 1557-301X ; DOI: 10.1080/09592296.2016.1169780

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Diplomacy , Sharp, P. and Wiseman, G. (Eds.) (2012): Leiden: Martinus Nijhoff, 228 pp., $69, €59, £40.94

Crockatt, Richard

Diplomacy & Statecraft, 01 June 2013, Vol.24(2), p.334-336 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-2296 ; E-ISSN: 1557-301X ; DOI: 10.1080/09592296.2013.790211

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“The Greatest Success of British Diplomacy in East Asia in Recent Years”? British Diplomacy and the Ending of Confrontation, 1965–1966

Thompson, Sue

Diplomacy & Statecraft, 03 April 2014, Vol.25(2), p.285-302 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-2296 ; E-ISSN: 1557-301X ; DOI: 10.1080/09592296.2014.907067

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy in Bad Faith: American–Iranian Relations Today

Kaussler, Bernd ; Newkirk, Anthony B.

Diplomacy & Statecraft, 01 June 2012, Vol.23(2), p.347-380 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-2296 ; E-ISSN: 1557-301X ; DOI: 10.1080/09592296.2012.679493

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lighting the Fire: Brazil's Energy Diplomacy, 2003–2010

Santos Vieira De Jesus, Diego

Diplomacy & Statecraft, 01 September 2013, Vol.24(3), p.499-515 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-2296 ; E-ISSN: 1557-301X ; DOI: 10.1080/09592296.2013.817936

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China’s Public Diplomacy Rhetoric, 1990–2012: Pragmatic Image-Crafting

Scott, David

Diplomacy & Statecraft, 03 April 2015, Vol.26(2), p.249-265 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-2296 ; E-ISSN: 1557-301X ; DOI: 10.1080/09592296.2015.1034563

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FLAG and the Diplomacy of the Iran Hostage Families

Strieff, Daniel

Diplomacy & Statecraft, 02 October 2017, Vol.28(4), p.702-725 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-2296 ; E-ISSN: 1557-301X ; DOI: 10.1080/09592296.2017.1386465

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The AfPak Campaign and the Limits of Canadian Diplomacy

Schofield, Julian ; Zyla, Benjamin

Diplomacy & Statecraft, 03 July 2014, Vol.25(3), p.509-528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-2296 ; E-ISSN: 1557-301X ; DOI: 10.1080/09592296.2014.936200

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Diplomacy: Evolution of a Revolution

Kelley, John Robert

Diplomacy & Statecraft, 22 June 2010, Vol.21(2), p.286-305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-2296 ; E-ISSN: 1557-301x ; DOI: 10.1080/09592296.2010.482474

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Eisenhower Administration and Public Diplomacy in India: An Ambivalent Engagement, 1953–1960

Graham, Sarah Ellen

Diplomacy & Statecraft, 03 April 2014, Vol.25(2), p.260-284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-2296 ; E-ISSN: 1557-301X ; DOI: 10.1080/09592296.2014.907065

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Sport and Diplomacy's Public Dimension: Governments, Sporting Federations and the Global Audience

Pigman, Geoffrey Allen

Diplomacy & Statecraft, 02 January 2014, Vol.25(1), p.94-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-2296 ; E-ISSN: 1557-301X ; DOI: 10.1080/09592296.2014.873613

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commentary: Diplomacy and Libya: Balancing Foreign Policy with Private Party Litigation

Didier, Kurt A.

Diplomacy & Statecraft, 01 June 2011, Vol.22(2), p.338-349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-2296 ; E-ISSN: 1557-301X ; DOI: 10.1080/09592296.2011.576547

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.548  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.546)
 2. Toàn văn trực tuyến (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (221)
 2. 1996đến2001  (248)
 3. 2002đến2007  (278)
 4. 2008đến2014  (501)
 5. Sau 2014  (300)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (1.116)
 2. Bình xét khoa học  (376)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Otte, T.G.
 2. Black, Jeremy
 3. Goldstein, Erik
 4. Johnson, Edward
 5. Hamilton, Keith

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...