skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Brazil xóa Nhan đề tạp chí: Diagnostic microbiology and infectious disease xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic and biochemical characterization of GES-16, a new GES-type β-lactamase with carbapenemase activity in Serratia marcescens

Streling, Ana Paula ; Barbosa, Paula P ; Marcondes, Marcelo F ; Nicoletti, Adriana G ; Picão, Renata C ; Pinto, Elisa C ; Marques, Elizabeth A ; Oliveira, Vitor ; Gales, Ana C

Diagnostic Microbiology & Infectious Disease, October 2018, Vol.92(2), pp.147-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0732-8893 ; E-ISSN: 1879-0070 ; DOI: 10.1016/j.diagmicrobio.2018.05.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nicoletti, A.G.
  2. Marques, Elizabeth A.
  3. Oliveira, Vitor
  4. Barbosa, Paula P.
  5. Streling, A.P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...