skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Diabetes Care xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Understanding and Addressing Unique Needs of Diabetes in Asian Americans, Native Hawaiians, and Pacific Islanders
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding and Addressing Unique Needs of Diabetes in Asian Americans, Native Hawaiians, and Pacific Islanders

King, G. L. ; Mcneely, M. J. ; Thorpe, L. E. ; Mau, M. L. M. ; Ko, J. ; Liu, L. L. ; Sun, A. ; Hsu, W. C. ; Chow, E. A.

Diabetes Care, 05/01/2012, Vol.35(5), pp.1181-1188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0149-5992 ; E-ISSN: 1935-5548 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2337/dc12-0210

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Prevalence and Control of Diabetes and Impaired Fasting Glucose in New York City: Response to Getaneh and Findley
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and Control of Diabetes and Impaired Fasting Glucose in New York City: Response to Getaneh and Findley

Thorpe, L. E. ; Berger, M. ; Waddell, E. N. ; Uphadyay, U.

Diabetes Care, 05/01/2009, Vol.32(5), pp.e63-e63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0149-5992 ; E-ISSN: 1935-5548 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2337/dc09-0315

Toàn văn sẵn có

3
Prevalence and Control of Diabetes and Impaired Fasting Glucose in New York City
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and Control of Diabetes and Impaired Fasting Glucose in New York City

Thorpe, L. E. ; Upadhyay, U. D. ; Chamany, S. ; Garg, R. ; Mandel-Ricci, J. ; Kellerman, S. ; Berger, D. K. ; Frieden, T. R. ; Gwynn, C.

Diabetes Care, 01/01/2009, Vol.32(1), pp.57-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0149-5992 ; E-ISSN: 1935-5548 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2337/dc08-0727

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Thorpe, L.E.
  2. Thorpe, L. E.
  3. Thorpe, Lorna E
  4. Chow, Edward A
  5. Kellerman, Scott

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...