skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Developmental biology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of the Posterior Spiracles of Drosophila as a Model to Understand the Genetic and Cellular Mechanisms Controlling Morphogenesis

Hu, Nan ; Castelli-Gair, James

Developmental Biology, 01 October 1999, Vol.214(1), pp.197-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-1606 ; E-ISSN: 1095-564X ; DOI: 10.1006/dbio.1999.9391

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Castelli-Gair, James
  2. Castelli - Gair, James
  3. Castelli-Gair
  4. Hu , N.
  5. Hu, N

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...