skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Developmental Biology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Budhead, a fork head/HNF-3 homologue, is expressed during axis formation and head specification in hydra

Martinez, Daniel E. ; Dirksen, Marie - Louise ; Bode, Patricia M. ; Jamrich, Milan ; Steele, Robert E. ; Bode, Hans R.

Developmental Biology, Dec 15, 1997, Vol.192(2), p.523(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-1606

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Budhead,a Fork Head/HNF-3 Homologue, Is Expressed during Axis Formation and Head Specification in Hydra

Martinez, Daniel E ; Dirksen, Marie-Luise ; Bode, Patricia M ; Jamrich, Milan ; Steele, Robert E ; Bode, Hans R

Developmental Biology, 15 December 1997, Vol.192(2), pp.523-536 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-1606 ; E-ISSN: 1095-564X ; DOI: 10.1006/dbio.1997.8715

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bode, P M
  2. Bode, H R
  3. Martinez, Daniel E
  4. Jamrich, M.
  5. Dirksen, Marie-Luise

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...