skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Humans xóa Cơ sở dữ liệu: NEJM (New England Journal of Medicine) xóa Nhan đề tạp chí: Deutsche Medizinische Wochenschrift xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acute Myocardial Infarction after Laboratory-Confirmed Influenza Infection.(Report)

Kwong, Jeffrey C. ; Campitelli, Michael A. ; Schwartz, Kevin L. ; Chung, Hannah ; Crowcroft, Natasha S. ; Karnauchow, Timothy ; Katz, Kevin ; Ko, Dennis T. ; Mcgeer, Allison J. ; Mcnally, Dayre ; Richardson, David C. ; Rosella, Laura C. ; Simor, Andrew ; Smieja, Marek ; Zahariadis, George ; Gubbay, Jonathan B.

The New England Journal of Medicine, Jan 25, 2018, Vol.378(4), p.345(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Smieja, Marek
  2. Gubbay, J.B.
  3. Mcnally, Dayre
  4. Ko, Dennis T
  5. Zahariadis, George

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...