skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Design Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using eco-design tools: An overview of experts' practices

Vallet, Flore ; Eynard, Benoît ; Millet, Dominique ; Mahut, Stéphanie Glatard ; Tyl, Benjamin ; Bertoluci, Gwenola

Design Studies, May 2013, Vol.34(3), pp.345-377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0142-694X ; E-ISSN: 1872-6909 ; DOI: 10.1016/j.destud.2012.10.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Elsevier (CrossRef)  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mahut, SG
  2. Eynard, Benoît
  3. Bertoluci, G
  4. Vallet, Flore
  5. Millet, Dominique

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...