skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Design Computing And Cognition ’10 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Design Computing and Cognition ’10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design Computing and Cognition ’10

Borg Gyllenbäck, Katarina ; Boman, Magnus;; Gero, John

ISBN: 978-94-007-0509-8 ; E-ISBN: 978-94-007-0510-4 ; DOI: 10.1007/978-94-007-0510-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...