skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Hazardous Materials xóa Nhan đề tạp chí: Desalination and Water Treatment xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of amino functionalized magnetic graphenes composite material and its application to remove Cr(VI), Pb(II), Hg(II), Cd(II) and Ni(II) from contaminated water

Guo, Xiaoyao ; Du, Bin ; Wei, Qin ; Yang, Jian ; Hu, Lihua ; Yan, Liangguo ; Xu, Weiying

Journal of hazardous materials, 15 August 2014, Vol.278, pp.211-20 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-3336 ; PMID: 25016452 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2014.05.075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hu, Lihua
  2. Xin, Xiaodong
  3. Yan, Liangguo
  4. Yu, Haiqin
  5. Yang, Jian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...