skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Humans xóa Ngôn ngữ: Polish xóa Nhan đề tạp chí: Dermatology Online Journal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chloronychia: green nail syndrome caused by Pseudomonas aeruginosa in elderly persons

Chiriac, Anca ; Brzezinski, Piotr ; Foia, Liliana ; Marincu, Iosif

Clinical Interventions in Aging, 2015, Vol.10, pp.265-267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1176-9092 ; E-ISSN: 1178-1998 ; DOI: 10.2147/CIA.S75525

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Marincu, Iosif
  2. Tudor Pinteala
  3. Anca E. Chiriac
  4. Chiriac, Anca E.
  5. Pinteala, Tudor

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...