skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Community gene annotation in practice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Community gene annotation in practice

Loveland, J. E. ; Gilbert, J. G. R. ; Griffiths, E. ; Harrow, J. L.

Database, 01/01/2012, Vol.2012(0), pp.bas009-bas009 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1758-0463 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/database/bas009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Meeting report: a workshop on Best Practices in Genome Annotation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meeting report: a workshop on Best Practices in Genome Annotation

Madupu, R. ; Brinkac, L. M. ; Harrow, J. ; Wilming, L. G. ; Bohme, U. ; Lamesch, P. ; Hannick, L. I.

Database, 01/01/2010, Vol.2010(0), pp.baq001-baq001 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1758-0463 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/database/baq001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Tracking and coordinating an international curation effort for the CCDS Project
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracking and coordinating an international curation effort for the CCDS Project

Harte, R. A. ; Farrell, C. M. ; Loveland, J. E. ; Suner, M.-M. ; Wilming, L. ; Aken, B. ; Barrell, D. ; Frankish, A. ; Wallin, C. ; Searle, S. ; Diekhans, M. ; Harrow, J. ; Pruitt, K. D.

Database, 01/01/2012, Vol.2012(0), pp.bas008-bas008 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1758-0463 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/database/bas008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Harrow, Jennifer
 2. Harrow, J.
 3. Loveland, Jane E
 4. Frankish, Adam
 5. Madupu, Ramana

theo chủ đề:

 1. Biology
 2. Humans
 3. Genomics
 4. Animals
 5. Mice

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...