skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Data and Knowledge Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing data analysis performance in research contexts: An experiment on accuracy, efficiency, productivity and researchers’ satisfaction

Martin-Rodilla, Patricia ; Panach, Jose Ignacio ; Gonzalez-Perez, Cesar ; Pastor, Oscar

Data & Knowledge Engineering, July 2018, Vol.116, pp.177-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-023X ; DOI: 10.1016/j.datak.2018.06.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. ScienceDirect Journals (Elsevier)  (1)
 2. Elsevier (CrossRef)  (1)
 3. OneFile (GALE)  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Panach, Jose Ignacio
 2. Martin-Rodilla, P
 3. Martin-Rodilla, Patricia
 4. Panach, Ji
 5. Panach, J.I.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...