skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Lopes, Dawisson Belém xóa Nhan đề tạp chí: Dados: Revista de Ciências Sociais xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Construção Social dos Princípios Conformadores e das Normas Programáticas de Política Externa Brasileira na Constituição Federal de 1988

Lopes, Dawisson Belém ; Valente, Mario Schettino

Dados, 01 October 2016, Vol.59(4), pp.995-1054 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-4588 ; DOI: 10.1590/001152582016106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  (1)
 2. SciELO (CrossRef)  (1)
 3. SciELO  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lopes, D.B.
 2. Valente, Mario Schettino
 3. Mario Schettino Valente
 4. Valente, MS
 5. Valente, M.S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...