skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Social Sciences (General) xóa Nhan đề tạp chí: DADOS : Revista de Ciencias Sociais xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Encounters and Cultural Confrontations: Brazilian Pentecostalism and Its Quest for Europe

Oro, Ari ; Alves, Daniel

DADOS : Revista de Ciencias Sociais, 2015 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00115258 ; E-ISSN: 16784588 ; DOI: 10.1590/00115258201563

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Valores para mi País: Evangelicals in the Argentinian Political Sphere (2008-2011)

Carbonelli, Marcos

DADOS : Revista de Ciencias Sociais, 2015 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00115258 ; E-ISSN: 16784588 ; DOI: 10.1590/00115258201564

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...