skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Cơ sở dữ liệu: Taylor & Francis Online - Journals xóa Năm xuất bản: 2010đến2015 xóa Nhan đề tạp chí: Curriculum Journal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distorted representations of the 'capability approach' in Australian school education

Skourdoumbis, Andrew

Curriculum Journal, 02 January 2015, Vol.26(1), pp.24-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0958-5176 ; E-ISSN: 1469-3704 ; DOI: 10.1080/09585176.2014.955512

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eco-schooling and sustainability citizenship: exploring issues raised by corporate sponsorship

Huckle, John

The Curriculum Journal, 01 June 2013, Vol.24(2), pp.206-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0958-5176 ; E-ISSN: 1469-3704 ; DOI: 10.1080/09585176.2013.779286

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Huckle, J.
  2. Huckle, John
  3. Skourdoumbis, Andrew
  4. Skourdoumbis, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...