skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa Nhan đề tạp chí: Current Clinical Neurology xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Hyperkinetic Movement Disorders
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hyperkinetic Movement Disorders

Suchowersky, Oksana ;Comella, Cynthia;; Suchowersky, Oksana ; Comella, Cynthia

ISBN: 978-1-58829-805-8 ; E-ISBN: 978-1-60327-120-2 ; DOI: 10.1007/978-1-60327-120-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Suchowersky, O.
  2. Comella, Cynthia
  3. Suchowersky, Oksana
  4. Comella, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...