skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Critical Sociology xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Minority, Black and Non-Black People of Color: ‘New’ Color-Blind Racism and the US Small Business Administration’s Approach to Minority Business Lending in the Post-Civil Rights Era
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority, Black and Non-Black People of Color: ‘New’ Color-Blind Racism and the US Small Business Administration’s Approach to Minority Business Lending in the Post-Civil Rights Era

Nopper, Tamara K.

Critical Sociology, 09/2011, Vol.37(5), pp.651-671 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-9205 ; E-ISSN: 1569-1632 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0896920510380068

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Peace Out of Reach: Middle Eastern Travels and the Search for Reconciliation. By Stephen Eric Bronner. Lexington, The University Press of Kentucky, 2007. Pp. 197. $24.95 (cloth). ISBN 0813124469

Gilmore, Scott

Critical Sociology, March 2009, Vol.35(2), pp.293-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-9205 ; E-ISSN: 1569-1632 ; DOI: 10.1177/0896920508099196

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Arab Soccer in a Jewish State: The Integrative Enclave. By Tamir Sorek. New York: Cambridge University Press. 2007. pp. 240. $85.00 (cloth). ISBN: 0521870488

Ranachan, Kate

Critical Sociology, November 2008, Vol.34(6), pp.855-858 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-9205 ; E-ISSN: 1569-1632 ; DOI: 10.1177/08969205080340060702

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Mothers without Citizenship: Asian Immigrant Families and the Consequences of Welfare Reform. By Lynn Fujiwara. Minneapolis, University of Minnesota Press, 2008. Pp. 272. $49.95 (cloth). ISBN: 0816650764

Francisco, Valerie

Critical Sociology, March 2010, Vol.36(2), pp.343-346 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-9205 ; E-ISSN: 1569-1632 ; DOI: 10.1177/08969205100360021105

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: New Guests of the Irish Nation. By Bryan Fanning. Dublin, Irish Academic Press, 2009. Pp. 228. $69.25 (cloth). ISBN: 9780716529668

Piekosz, Agata

Critical Sociology, November 2010, Vol.36(6), pp.915-919 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-9205 ; E-ISSN: 1569-1632 ; DOI: 10.1177/0896920510377258

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Mothers without Citizenship: Asian Immigrant Families and the Consequences of Welfare Reform. By Lynn Fujiwara. Minneapolis, University of Minnesota Press, 2008. Pp. 272. $49.95 (cloth). ISBN: 0816650764

Francisco, Valerie

Critical Sociology, November 2009, Vol.35(6), pp.899-902 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-9205 ; E-ISSN: 1569-1632 ; DOI: 10.1177/08969205090350061303

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fujiwara, Lynn
  2. Francisco, Valerie
  3. Nopper, Tamara K.
  4. Gilmore, Scott
  5. Fanning, Bryan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...