skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Critical Care xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of an hematocrit of 20% during normothermic cardiopulmonary bypass for elective low risk coronary artery bypass graft surgery on oxygen delivery and clinical outcome – a randomized controlled study [ISRCTN35655335]

von Heymann, Christian ; Sander, Michael ; Foer, Achim ; Heinemann, Anja ; Spiess, Bruce ; Braun, Jan ; Krämer, Michael ; Grosse, Joachim ; Dohmen, Pascal ; Dushe, Simon ; Halle, Jürgen ; Konertz, Wolfgang ; Wernecke, Klaus-Dieter ; Spies, Claudia

Critical Care, 2006, Vol.10(2), p.R58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-8535 ; DOI: 10.1186/cc4891 ; PMID: 16606474

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. PMC (PubMed Central)  (1)
 2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
 3. BioMed Central  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Halle, Jürgen
 2. Dohmen, Pascal
 3. Kramer, M
 4. Spies, Claudia
 5. Wernecke, Kd

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Humans
 3. Female
 4. Research
 5. Adult

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...