skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Chủ đề: Latin America xóa Năm xuất bản: Sau 2016 xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Nhan đề tạp chí: Contexto Internacional xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A View from the South: The Global Creation of the War on Drugs

Cruz, Giovanni

Contexto Internacional, Sep/Dec 2017, Vol.39(3), pp.633-653 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01028529 ; E-ISSN: 19820240 ; DOI: 10.1590/S0102-8529.2017390300009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SciELO Brazil  (1)
  2. Publicly Available Content Database  (1)
  3. SciELO (CrossRef)  (1)
  4. SciELO  (1)
  5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cruz, Giovanni Molano
  2. Giovanni Molano Cruz
  3. Cruz, Giovanni

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...