skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Australian Journal of International Affairs xóa Nhan đề tạp chí: Contemporary Politics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Has the human security agenda come of age? Definitions, discourses and debates

Breslin, Shaun ; Christou, George

Contemporary Politics, 02 January 2015, Vol.21(1), p.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1356-9775 ; E-ISSN: 1469-3631 ; DOI: 10.1080/13569775.2014.993904

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Christou, George
  2. Wilson, Jeffrey
  3. Breslin, Shaun
  4. Breslin, S
  5. Wilson, J.D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...