skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beijing Replaces Washington's Dominant Position in Latin America: Meet the New Boss. Same as the Old Boss? +

Nogueira, Uziel

Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations, Apr 2015, Vol.1(1), pp.9-36 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Uziel Nogueira
  2. Nogueira, Uziel
  3. Nogueira, U.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...