skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Proceeding xóa Tác giả/ người sáng tác: Lieberman, Henry xóa Chủ đề: End Users xóa Nhan đề tạp chí: Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspectives on end user development

Lieberman, Henry ; Paternò, Fabio ; Repenning, Alexander ; Wulf, Volker

CHI '03 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 05 April 2003, pp.1048-1049

ISBN: 1581136374 ; ISBN: 9781581136371 ; DOI: 10.1145/765891.766142

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Topic spotting common sense translation assistant

Chung, Jae-Woo ; Kern, Rachel ; Lieberman, Henry

CHI '05 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 02 April 2005, pp.1280-1283

ISBN: 1595930027 ; ISBN: 9781595930026 ; DOI: 10.1145/1056808.1056896

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lieberman, Henry
  2. Lieberman, H.
  3. Wulf, V.
  4. Kern, R.
  5. Chung, Jae-Woo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...