skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic generation of a user interface for highly interactive business-oriented applications

Vanderdonckt, Jean

Conference Companion on human factors in computing systems, 28 April 1994, pp.123-124

ISBN: 0897916514 ; ISBN: 9780897916516 ; DOI: 10.1145/259963.260104

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual layout techniques in multimedia applications

Bodart, Francois ; Vanderdonckt, Jean

Conference Companion on human factors in computing systems, 28 April 1994, pp.121-122

ISBN: 0897916514 ; ISBN: 9780897916516 ; DOI: 10.1145/259963.260103

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vanderdonckt, J.
  2. Vanderdonckt, Jean
  3. Bodart, Francois
  4. Bodart, F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...