skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

BreathScreen: Design and Evaluation of an Ephemeral UI

Alakärppä, Ismo ; Jaakkola, Elisa ; Colley, Ashley ; Häkkilä, Jonna

Proceedings of the 2017 CHI Conference on human factors in computing systems, 02 May 2017, pp.4424-4429

ISBN: 9781450346559 ; ISBN: 1450346553 ; DOI: 10.1145/3025453.3025973

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Häkkilä, J.
  2. Colley, A.
  3. Jaakkola, E.
  4. Alakärppä, I.
  5. Colley, Ashley

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...