skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Chủ đề: Computer Architecture xóa Nhan đề tạp chí: Conference On Computing In High Energy Physics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualization using a data flow-based paradigm

Bethel, W. ; Johnston, N. ; Holmes, H.

Conference on computing in high energy physics, 1991

Other: ON: DE91013851

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building a mass storage system for physics applications

Holmes, H. ; Loken, S.

Conference on computing in high energy physics, 1991

Other: ON: DE91012293

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applications for the scalable coherent interface

Gustavson, David B.

Computing for High Luminosity and High Intensity Facilities, Santa Fe, New Mexico (USA) (9−13 April 1990): AIP Conference Proceedings, 01 August 1990, Vol.209(1), pp.131-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.39576

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...