skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Computers in Human Behavior xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security awareness of computer users: A phishing threat avoidance perspective

Arachchilage, Nalin Asanka Gamagedara ; Love, Steve

Computers in Human Behavior, September 2014, Vol.38, pp.304-312 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2014.05.046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Your post is embarrassing me: Face threats, identity, and the audience on Facebook

Oeldorf-Hirsch, Anne ; Birnholtz, Jeremy ; Hancock, Jeffrey T

Computers in Human Behavior, August 2017, Vol.73, pp.92-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2017.03.030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extrinsic and intrinsic motivation for using a booth recommender system service on exhibition attendees’ unplanned visit behavior

Chung, Namho ; Koo, Chulmo ; Kim, Jae Kyeong

Computers in Human Behavior, January 2014, Vol.30, pp.59-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2013.07.035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phishing threat avoidance behaviour: An empirical investigation

Arachchilage, Nalin Asanka Gamagedara ; Love, Steve ; Beznosov, Konstantin

Computers in Human Behavior, July 2016, Vol.60, pp.185-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2016.02.065

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Love, S
  2. Arachchilage, Nalin Asanka Gamagedara
  3. Love, Steve
  4. Arachchilage, Nag
  5. Hancock, Jeffrey T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...