skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Computer Science xóa Nhan đề tạp chí: Computers in Human Behavior xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-cultural comparison of hand gestures of Japanese and Germans for tabletop systems

Urakami, Jacqueline

Computers in Human Behavior, November 2014, Vol.40, pp.180-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2014.08.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing the usability of smartphone surface gestures on different sizes of smartphones by different age groups of users

Tsai, Tsai-Hsuan ; Tseng, Kevin C ; Chang, Yung-Sheng

Computers in Human Behavior, October 2017, Vol.75, pp.103-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2017.05.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Touch screen gestures for web browsing tasks

Billinghurst, Sabrina S ; Vu, Kim-Phuong L

Computers in Human Behavior, December 2015, Vol.53, pp.71-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2015.06.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing nonverbal communication for pedagogical agents: When less is more

Baylor, Amy L ; Kim, Soyoung

Computers in Human Behavior, 2009, Vol.25(2), pp.450-457 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2008.10.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tsai, Th
  2. Chang, Ys
  3. Tsai, T.-H.
  4. Kim, S.
  5. Urakami, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...