skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Online Learning xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Nhan đề tạp chí: Computers &Amp; Education xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The community of inquiry instrument: Validation and results in online health care disciplines

Carlon, S ; Bennett-Woods, D ; Berg, B ; Claywell, L ; Leduc, K ; Marcisz, N ; Mulhall, M ; Noteboom, T ; Snedden, T ; Whalen, K ; Zenoni, L

Computers & Education, September 2012, Vol.59(2), pp.215-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-1315 ; E-ISSN: 1873-782X ; DOI: 10.1016/j.compedu.2012.01.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning presence: Towards a theory of self-efficacy, self-regulation, and the development of a communities of inquiry in online and blended learning environments

Shea, Peter ; Bidjerano, Temi

Computers & Education, 2010, Vol.55(4), pp.1721-1731 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-1315 ; E-ISSN: 1873-782X ; DOI: 10.1016/j.compedu.2010.07.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Community of inquiry as a theoretical framework to foster “epistemic engagement” and “cognitive presence” in online education

Shea, Peter ; Bidjerano, Temi

Computers & Education, 2009, Vol.52(3), pp.543-553 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-1315 ; E-ISSN: 1873-782X ; DOI: 10.1016/j.compedu.2008.10.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bidjerano, Temi
  2. Shea, Peter
  3. Bennett-Woods, D
  4. Leduc, K
  5. Whalen, K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...