skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Computers &Amp; Education xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Computer-Aided Relearning Activity Patterns for People with Acquired Brain Injury
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-Aided Relearning Activity Patterns for People with Acquired Brain Injury

Montero, Francisco ; Lopez - Jaquero, Victor ; Navarro, Elena ; Sanchez, Enriqueta

Computers & Education, 2011, Vol.57(1), p.1149-1159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-1315 ; DOI: 10.1016/j.compedu.2010.12.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...