skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Huerta, Antonio xóa Nhan đề tạp chí: Computers & Structures xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A locking-free face-centred finite volume (FCFV) method for linear elastostatics

Sevilla, Ruben ; Giacomini, Matteo ; Huerta, Antonio

Computers and Structures, February 2019, Vol.212, pp.43-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7949 ; E-ISSN: 1879-2243 ; DOI: 10.1016/j.compstruc.2018.10.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuous blending of SPH with finite elements

Fernández-Méndez, Sonia ; Bonet, Javier ; Huerta, Antonio

Computers and Structures, 2005, Vol.83(17), pp.1448-1458 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7949 ; E-ISSN: 1879-2243 ; DOI: 10.1016/j.compstruc.2004.10.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Huerta, Antonio
  2. Huerta, A.
  3. Giacomini, Matteo
  4. Sevilla, R
  5. Fernandez - Mendez, Sonia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...