skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Computers & Graphics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying wearable sensors to avalanche rescue

Michahelles, Florian ; Matter, Peter ; Schmidt, Albrecht ; Schiele, Bernt

Computers & Graphics, 2003, Vol.27(6), pp.839-847 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0097-8493 ; DOI: 10.1016/j.cag.2003.08.008

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interacting with proactive public displays

Villar, Nicolas ; Schmidt, Albrecht ; Kortuem, Gerd ; Gellersen, Hans-Werner

Computers & Graphics, 2003, Vol.27(6), pp.849-857 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0097-8493 ; DOI: 10.1016/j.cag.2003.08.005

Toàn văn sẵn có

3
There is more to context than location
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

There is more to context than location

Schmidt, Albrecht ; Beigl, Michael ; Gellersen, Hans-W

Computers & Graphics, 12/1999, Vol.23(6), pp.893-901 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00978493 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0097-8493(99)00120-X

Toàn văn sẵn có

4
Applying wearable sensors to avalanche rescue
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying wearable sensors to avalanche rescue

Michahelles, Florian ; Matter, Peter ; Schmidt, Albrecht ; Schiele, Bernt

Computers & Graphics, 12/2003, Vol.27(6), pp.839-847 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00978493 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cag.2003.08.008

Toàn văn sẵn có

5
Interacting with proactive public displays
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interacting with proactive public displays

Villar, Nicolas ; Schmidt, Albrecht ; Kortuem, Gerd ; Gellersen, Hans-Werner

Computers & Graphics, 12/2003, Vol.27(6), pp.849-857 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00978493 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cag.2003.08.005

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schmidt, Albrecht
  2. Schmidt, A.
  3. Villar, Nicolas
  4. Michahelles, Florian
  5. Matter, Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...