skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Computers & Graphics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interacting with proactive public displays

Villar, Nicolas ; Schmidt, Albrecht ; Kortuem, Gerd ; Gellersen, Hans-Werner

Computers & Graphics, 2003, Vol.27(6), pp.849-857 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0097-8493 ; DOI: 10.1016/j.cag.2003.08.005

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying wearable sensors to avalanche rescue

Michahelles, Florian ; Matter, Peter ; Schmidt, Albrecht ; Schiele, Bernt

Computers & Graphics, 2003, Vol.27(6), pp.839-847 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0097-8493 ; DOI: 10.1016/j.cag.2003.08.008

Toàn văn sẵn có

3
Applying wearable sensors to avalanche rescue
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying wearable sensors to avalanche rescue

Michahelles, Florian ; Matter, Peter ; Schmidt, Albrecht ; Schiele, Bernt

Computers & Graphics, 12/2003, Vol.27(6), pp.839-847 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00978493 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cag.2003.08.008

Toàn văn sẵn có

4
Interacting with proactive public displays
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interacting with proactive public displays

Villar, Nicolas ; Schmidt, Albrecht ; Kortuem, Gerd ; Gellersen, Hans-Werner

Computers & Graphics, 12/2003, Vol.27(6), pp.849-857 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00978493 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cag.2003.08.005

Toàn văn sẵn có

5
There is more to context than location
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

There is more to context than location

Schmidt, Albrecht ; Beigl, Michael ; Gellersen, Hans-W

Computers & Graphics, 12/1999, Vol.23(6), pp.893-901 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00978493 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0097-8493(99)00120-X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schmidt, Albrecht
  2. Michahelles, Florian
  3. Schiele, Bernt
  4. Kortuem, Gerd
  5. Gellersen, Hans-Werner

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...