skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Computer-Aided Design and Applications xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Flexible Context Architecture for a Multi-User GUI

Xu, Yue ; Red, Edward ; Jensen, C. Greg

Computer-Aided Design and Applications, 01 January 2011, Vol.8(4), pp.479-497 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1686-4360 ; DOI: 10.3722/cadaps.2011.479-497

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Considerations for Multi-User Decomposition of Design Spaces

Red, Edward ; Marshall, Felicia ; Weerakoon, Prasad ; Jensen, C. Greg

Computer-Aided Design and Applications, 01 January 2013, Vol.10(5), pp.803-815 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1686-4360 ; DOI: 10.3722/cadaps.2013.803-815

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ν-CAx: A Research Agenda for Collaborative Computer-Aided Applications

Red, Edward ; Holyoak, Vonn ; Jensen, C. Greg ; Marshall, Felicia ; Ryskamp, Jordan ; Xu, Yue

Computer-Aided Design and Applications, 01 January 2010, Vol.7(3), pp.387-404 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1686-4360 ; DOI: 10.3722/cadaps.2010.387-404

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scalable Integration of Commercial File Types in Multi-User CAD

Hepworth, Ammon I ; Nysetvold, Thomas ; Bennett, Joshua ; Phelps, Glen ; Jensen, C. Greg

Computer-Aided Design and Applications, 04 July 2014, Vol.11(4), pp.459-467 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1686-4360 ; DOI: 10.1080/16864360.2014.881190

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid state transactional database for product lifecycle management features in a multi-engineer synchronous heterogeneous CAD environment

Shumway, Devin ; Sadler, Jonathan ; Salmon, John L

Computer-Aided Design and Applications, 02 January 2018, Vol.15(1), pp.34-46 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1686-4360 ; DOI: 10.1080/16864360.2017.1353736

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods for determining the optimal number of simultaneous contributors for multi-user CAD parts

Stone, Brett ; Salmon, John L ; Hepworth, Ammon I ; Red, Edward ; Killian, Matthew ; La, Alex ; Pedersen, Ariana ; Jones, Talmage

Computer-Aided Design and Applications, 29 July 2017, Vol.14(5), pp.610-621 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1686-4360 ; DOI: 10.1080/16864360.2016.1273578

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detecting local undo conflicts in multi-user CAD

French, David J ; Wilcox, Scot ; Tew, Kevin ; Red, Ed

Computer-Aided Design and Applications, 01 November 2016, Vol.13(6), pp.760-767 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1686-4360 ; DOI: 10.1080/16864360.2016.1168217

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data Consistency and Conflict Avoidance in a Multi-User CAx Environment

Moncur, Robert A ; Jensen, C. Greg ; Teng, Chia-Chi ; Red, Ed

Computer-Aided Design and Applications, 01 January 2013, Vol.10(5), pp.727-744 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1686-4360 ; DOI: 10.3722/cadaps.2013.727-744

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparative analysis of computer-aided design team performance with collaboration software

Eves, Keenan ; Salmon, John ; Olsen, Jacob ; Fagergren, Fred

Computer-Aided Design and Applications, 04 July 2018, Vol.15(4), pp.476-487 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1686-4360 ; DOI: 10.1080/16864360.2017.1419649

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hierarchical Role-Based Access Control for Multi-User Collaborative CAD Environment

Teng, Chia-Chi ; Mensah, Francis N ; Ekstrom, J ; Helps, Richard ; Jensen, C. Greg

Computer-Aided Design and Applications, 03 May 2016, Vol.13(3), pp.397-408 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1686-4360 ; DOI: 10.1080/16864360.2015.1114398

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Networking Architecture for a Multi-User FEA Pre-Processor

Weerakoon, Prasad ; Wu, James ; Bright, Tim ; Teng, Chia-Chi ; Red, Ed ; Jensen, Greg ; Merkley, Karl

Computer-Aided Design and Applications, 01 January 2013, Vol.10(3), pp.527-540 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1686-4360 ; DOI: 10.3722/cadaps.2013.527-540

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancements for Improved Topological Entity Identification Performance in Multi-user CAD

Hepworth, Ammon ; Staves, Daniel ; Hill, Logan ; Tew, Kevin ; Jensen, C. Greg ; Red, W. Edward

Computer-Aided Design and Applications, 03 September 2015, Vol.12(5), pp.627-638 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1686-4360 ; DOI: 10.1080/16864360.2015.1014742

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-user collaborative tool path planning using process decomposition

Priddis, Andrew S ; Red, W. Edward

Computer-Aided Design and Applications, 02 September 2016, Vol.13(5), pp.675-683 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1686-4360 ; DOI: 10.1080/16864360.2016.1150714

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated Conflict Avoidance in Multi-user CAD

Hepworth, Ammon I ; Tew, Kevin ; Nysetvold, Thomas ; Bennett, Mark ; Greg Jensen, C

Computer-Aided Design and Applications, 04 March 2014, Vol.11(2), pp.141-152 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1686-4360 ; DOI: 10.1080/16864360.2014.846070

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective Collaboration through Multi user CAx by Implementing New Methods of Product Specification and Management

Holyoak, Vonn L ; Red, Edward ; Jensen, Greg

Computer-Aided Design and Applications, 03 September 2014, Vol.11(5), pp.560-567 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1686-4360 ; DOI: 10.1080/16864360.2014.902689

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Red, E.
  2. Jensen, C. Greg
  3. Red, Edward
  4. Jensen, C.G.
  5. Hepworth, Ammon I.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...