skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Computer Vision and Image Understanding xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tumor growth parameters estimation and source localization from a unique time point: Application to low-grade gliomas.(Report)

Rekik, Islem ; Allassonniere, Stephanie ; Clatz, Olivier ; Geremia, Ezequiel ; Stretton, Erin ; Delingette, Herve ; Ayache, Nicholas

Computer Vision and Image Understanding, March, 2013, Vol.117(3), p.238(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-3142

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tumor growth parameters estimation and source localization from a unique time point: Application to low-grade gliomas

Rekik, Islem ; Allassonnière, Stéphanie ; Clatz, Olivier ; Geremia, Ezequiel ; Stretton, Erin ; Delingette, Hervé ; Ayache, Nicholas

Computer Vision and Image Understanding, March 2013, Vol.117(3), pp.238-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-3142 ; E-ISSN: 1090-235X ; DOI: 10.1016/j.cviu.2012.11.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3D–2D Projective Registration of Free-Form Curves and Surfaces

Feldmar, Jacques ; Ayache, Nicholas ; Betting, Fabienne

Computer Vision and Image Understanding, 1997, Vol.65(3), pp.403-424 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-3142 ; E-ISSN: 1090-235X ; DOI: 10.1006/cviu.1996.0499

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iconic feature based nonrigid registration: the PASHA algorithm

Cachier, Pascal ; Bardinet, Eric ; Dormont, Didier ; Pennec, Xavier ; Ayache, Nicholas

Computer Vision and Image Understanding, 2003, Vol.89(2), pp.272-298 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-3142 ; E-ISSN: 1090-235X ; DOI: 10.1016/S1077-3142(03)00002-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Parametric Deformable Model to Fit Unstructured 3D Data

Bardinet, Eric ; Cohen, Laurent D ; Ayache, Nicholas

Computer Vision and Image Understanding, July 1998, Vol.71(1), pp.39-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-3142 ; E-ISSN: 1090-235X ; DOI: 10.1006/cviu.1997.0595

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extension of the ICP Algorithm to Nonrigid Intensity-Based Registration of 3D Volumes

Feldmar, Jacques ; Declerck, Jérôme ; Malandain, Grégoire ; Ayache, Nicholas; Asclepios, Project-Team (Editor)

Computer Vision and Image Understanding, 1997, Vol.66(2), pp.193--206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-3142 ; E-ISSN: 1090-235X ; DOI: 10.1006/cviu.1997.0606

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model-Based Detection of Tubular Structures in 3D Images

Krissian, Karl ; Malandain, Grégoire ; Ayache, Nicholas ; Vaillant, Régis ; Trousset, Yves

Computer Vision and Image Understanding, November 2000, Vol.80(2), pp.130-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-3142 ; E-ISSN: 1090-235X ; DOI: 10.1006/cviu.2000.0866

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ayache, Nicholas
  2. Asclepios, Project-Team
  3. Ayache, N.
  4. Clatz, Olivier
  5. Bardinet, Eric

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...