skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: arXiv.org xóa Nhan đề tạp chí: Computer Physics Communications xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simflowny 2: An upgraded platform for scientific modeling and simulation

Arbona, A ; Miñano, B ; Rigo, A ; Bona, C ; Palenzuela, C ; Artigues, A ; Bona-Casas, C ; Massó, J; Massó, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 14, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/j.cpc.2018.03.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

METAGUI 3: a graphical user interface for choosing the collective variables in molecular dynamics simulations

Giorgino, Toni ; Laio, Alessandro ; Rodriguez, Alex; Rodriguez, Alex (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 10, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/j.cpc.2017.04.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CalcHEP 3.4 for collider physics within and beyond the Standard Model

Belyaev, Alexander ; Christensen, Neil ; Pukhov, Alexander; Pukhov, Alexander (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 23, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/j.cpc.2013.01.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PLUMED-GUI: an environment for the interactive development of molecular dynamics analysis and biasing scripts

Giorgino, Toni; Giorgino, Toni (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 11, 2013 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/j.cpc.2013.11.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ElecSus: Extension to arbitrary geometry magneto-optics

Keaveney, James ; Adams, Charles ; Hughes, Ifan; Hughes, Ifan (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 17, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/j.cpc.2017.12.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PArthENoPE reloaded

Consiglio, R ; de Salas, P ; Mangano, G ; Miele, G ; Pastor, S ; Pisanti, O; Pisanti, O (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 12, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/j.cpc.2018.06.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

APFEL: A PDF Evolution Library with QED corrections

Bertone, Valerio ; Carrazza, Stefano ; Rojo, Juan; Rojo, Juan (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 12, 2014 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/j.cpc.2014.03.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A high performance scientific cloud computing environment for materials simulations

Jorissen, Kevin ; Vila, Fernando ; Rehr, John; Rehr, John (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 3, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/j.cpc.2012.04.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A finite-element toolbox for the stationary Gross-Pitaevskii equation with rotation

Vergez, Guillaume ; Danaila, Ionut ; Auliac, Sylvain ; Hecht, Frédéric; Hecht, Frédéric (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 23, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/j.cpc.2016.07.034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ganga: A tool for computational-task management and easy access to Grid resources

Mościcki, J.T. ; Brochu, F. ; Ebke, J. ; Egede, U. ; Elmsheuser, J. ; Harrison, K. ; Jones, R.W.L. ; Lee, H.C. ; Liko, D. ; Maier, A. ; Muraru, A. ; Patrick, G.N. ; Pajchel, K. ; Reece, W. ; Samset, B.H. ; Slater, M.W. ; Soroko, A. ; Tan, C.L. ; van Der Ster, D.C. ; Williams, M.

Computer Physics Communications, November 2009, Vol.180(11), pp.2303-2316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4655 ; DOI: 10.1016/j.cpc.2009.06.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

JaxoDraw: A graphical user interface for drawing Feynman diagrams. Version 2.0 release notes

Binosi, D ; Collins, J ; Kaufhold, C ; Theussl, L; Theussl, L (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 25, 2008 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/j.cpc.2009.02.020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

JaxoDraw: A graphical user interface for drawing Feynman diagrams

Binosi, D ; Theussl, L; Theussl, L (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 3, 2003 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/j.cpc.2004.05.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantum Computer Emulator

De Raedt, Hans ; Hams, Anthony ; Michielsen, Kristel ; De Raedt, Koen; De Raedt, Koen (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 29, 2000 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/S0010-4655(00)00132-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Giorgino, Toni
  2. Theussl, L.
  3. Binosi, D.
  4. Carrazza, Stefano
  5. Laio, Alessandro

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...