skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Computer Networks and ISDN Systems xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Providing quality of service over the Web: a newspaper-based approach

Banâtre, Michel ; Issarny, Valérie ; Leleu, Frédéric ; Charpiot, Boris

Computer Networks and ISDN Systems, 1997, Vol.29(8), pp.1457-1465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-7552 ; DOI: 10.1016/S0169-7552(97)00017-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Charpiot, Boris
  2. Leleu, Frederic
  3. Issarny, V
  4. Banatre, Michel
  5. Leleu, F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...